ANBI

 

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Wie aan zoín instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen.
Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieŽn en classicale vergaderingen).
Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.
In kader van de ANBI dient de Gemeente van Protestantse Kerk Meeden en de Diaconale Raad van de Protestantse Gemeente Meeden online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel, beleidsplan, en over jaarrekening en jaarverslag.
Deze gegevens zijn op deze website vermeld.

 

 

Protestantse gemeente Meeden

Onderstaande gegevens van de Protestantse Gemeente Meeden in het kader van ANBI-transparantie.

A.  Algemene gegevens

naam ANBI:

Protestantse Gemeente Meeden

RSIN / Fiscaal nummer:

002545780

Website adres:

www.protestantsegemeentemeeden.nl

E-mail:

scriba@protestantsegemeentemeeden.nl

Adres:

Kerkstraat 12

Postcode:

9651 AW

Plaats:

Meeden

Postadres:

Kerkstraat 12

Postcode:

9651 AW

Plaats:

Meeden

De Protestantse gemeente Meeden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven ďeen gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ď. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiŽn, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Meeden

 

Algemene gegevens Diaconie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Meeden

RSIN / Fiscaal nummer:

824135878

Website adres:

www.protestantsegemeentemeeden.nl

E-mail:

diaconie@protestantsegemeentemeeden.nl

Adres:

Kerkstraat 12

Postcode:

9651 AW

Plaats:

Meeden

Postadres:

Kerkstraat 12

Postcode:

9651 AW

Plaats:

Meeden

 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

B.  Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.
In onze gemeente telt de kerkenraad op dit moment 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiŽle middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. 
Het college bestaat uit tenminste drie leden.
Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

 
Het College van diakenen telt minimaal 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C.  Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.
Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiŽn.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan IsraŽl geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via onderstaande link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Het beleidsplan voor de Protestantse Gemeente Meeden vindt u hier.

E.  Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ĎGenerale regeling rechtspositie predikantení.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de Ď Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederlandí.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via onderstaande link:
Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente.
Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
Zij waken over de financiŽle slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad, Over de vele activiteiten die in de gemeente plaatsvinden wordt regelmatig gepubliceerd in het kerkblad ďRondomĒ en op onze website (www.protestantsegemeentemeeden.nl / aktiviteiten)

G.  Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Zowel het plaatselijk diaconaal werk als het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuÔteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H.  Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het jaar 2021.
De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in 2020, zijnde het laatst afgesloten boekjaar.

Begroting

Rekening

Rekening

2021

2020

2019

Baten

 

   

Bijdragen gemeenteleden

22.200

20.353

22.200

Opbrengsten uit bezittingen

6.000

5.097

6.101

Overige bijdragen en subsidies

1.000 852 882

totaal baten

29.200

26.302

29.183

 
       

Lasten

 

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

10.600

7.446

11.123

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

2.100

1.087

1.730

Salarissen (koster, organist e.d.)

2.000

458

2.362

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

3.000

2.427

2.090

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

4.200 3.274 3.631

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

14.300

11.508

14.776

Lasten overige eigendommen en inventarissen

-

-

-

totaal lasten

36.200

11.508

35.712
       

resultaat (baten - lasten)

-7.000

102

-6.529

Verkorte staat van baten en lasten diakonie met toelichting.

Begroting

Rekening

Rekening

2021

2020

2019

Baten

 

   

Opbrengsten uit bezittingen

- 0 0

Bijdragen gemeenteleden

100

75

145

totaal baten

100 75 145
       

Lasten

 

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

250

220

365

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

-

-

-

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

- - -

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

150 159 155

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

- - -

Salarissen (koster, organist e.d.)

- - -

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

50 41 112

totaal lasten

450 420 632
       

Resultaat (baten - lasten)

-350

-345

-487

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.

Collecten voor de diakonie worden gehouden tijdens de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Meeden
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.


Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van vergoedingen voor predikanten en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn alle overige uitgaven opgenomen.